Blueberry Pancakes

Blueberry Pancakes
#protein, #photography, #pancake, #flour, #food porn